Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 811
Năm 2022 : 811
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên-Trưởng ban thanh tra nhân dân-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941567809
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Phú Thị Sớm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Tổ trưởng tổ Lá - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354124100
  • Email:
   tansomngan@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976007735
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0857029529
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Tổ trưởng tổ Mầm, Chồi- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946909023
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ-Thành viên-CTCĐ- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949014254
  • Email:
   hungthaohuyhung@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Giào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên-Tổ trưởng tổ văn phòng-Kế toán
  • Điện thoại:
   0948774828
  • Email:
   ttngiao.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Nguyễn Ngọc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Chủ tịch Hội đồng trường- Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985770506
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn
 • Hồng Tú Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên- Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0832313130
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn