Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 516
Năm 2022 : 9.710
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên-Trưởng ban thanh tra nhân dân-Giáo viên
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Phú Thị Sớm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Tổ trưởng tổ Lá - Giáo viên
  • Email:
   tansomngan@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Tổ trưởng tổ Mầm, Chồi- Giáo viên
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ-Thành viên-CTCĐ- Giáo viên
  • Email:
   hungthaohuyhung@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Giào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên-Tổ trưởng tổ văn phòng-Kế toán
  • Email:
   ttngiao.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Nguyễn Ngọc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Chủ tịch Hội đồng trường- Hiệu trưởng
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn
 • Hồng Tú Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên- Phó Hiệu Trưởng
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn